บูชาแม่นางกวัก
0

นางกวัก เทพีแห่งการค้าขาย ไหว้แล้วขายดิบขายดี

นางกวัก เป็นเทพีแห่งขวัญของตำนานไทย มาตั้งแต่โบราณกาล โดยมีหลักฐานตามความเชื่อ ท้องถิ่นของคนไทย มาแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีศาสนาฮินดู

จนทำให้กลายเป็นตำนานที่เล่าเรื่องราวสืบต่อกันมา คนไทยนั้นมีความเชื่อ ในเรื่อง  เทพีแห่งการค้าขาย ปรากฏอยู่ในความเชื่อท้องถิ่นดั้งเดิมของชนกลุ่มไท-กะได

ที่เป็นเสมือน “ผี” ที่ทำหน้าที่คอยเรียกเงิน เรียกทองและอารักษ์ร้านค้า เมื่อคนไทยในสมัยก่อนได้มีการรับวัฒนธรรมและความเชื่อของ ชาวฮินดู เข้ามา

จึงทำให้คนไทยมีการลากทับของวัฒนธรรม นำมาสู่ตำนานของนางกวัก โดยคนไทยเชื่อว่า เทพีแห่งการค้าขาย แต่เดิมมีชื่อจริงว่า สุภาวดี มีบิดาชื่อ สุจิตพราหมณ์

และมารดาชื่อ สุมณฑา เกิดที่ เมืองมัจฉิกา ครอบครัวของสุภาวดีนั้นทำอาชีพค้าขาย ในเวลาต่อมาสุจิตตพราหมณ์ ได้ซื้อเกวียนมา 1 เล่ม

แล้วนำสินค้าไปเร่ขายในเมืองต่างถิ่น ซึ่งในบางครั้งนั้นบุตรสาว ก็ได้ขออนุญาตเดินทางไปด้วย เพื่อที่ต้องการจะเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในเมืองระหว่างทำการค้าขาย

ครั้งหนึ่งนาง จึงได้พบกับ พระกัสสปเถระ ที่เป็นอริยสงฆ์แสดงธรรม พอหลังจากนั้นนาง ก็ได้ฟังธรรมเทศนา อย่างตั้งใจ แล้ว พระกัสสปเถระเจ้า

ได้ให้พรแก่ และครอบครัวเช่นนี้ทุกครั้งที่สุภาวดี ไปฟังจนจบและก็ได้อำลาขอกลับ ในเวลาต่อมาสุภาวดี ก็ได้เดินทางติดตามบิดาไปทำการค้าอีก

นางกวัก

นางกวัก เมืองไทยเป็นของที่ต้องมี

และได้มีโอกาสฟังธรรมของพระสิวลีเถระเจ้า นางสุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างตั้งใจ จนสุภาวดี มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมเป็นอย่างมาก นับถือในคำสอน โดย

พระสิวลี เป็นผู้มีชีวิตอัศจรรย์กว่าพระสงฆ์อื่น คือ ท่านอยู่ในครรภ์ของมารดานานถึง 7 ปี 7 เดือน จึงคลอดออกมา ท่านจึงเป็นผู้มีลาภสักการบูชามาหาท่านตลอด

เมื่อถึงคราวจำเป็นและต้องการ ทุกครั้งที่ นางได้ฟังธรรมและลากลับ พระสิวลีเถระเจ้า ให้พรแก่ สุภาวดี และครอบครัว เช่นเดียวกัน

จิตของ สุภาวดีจึงได้รับพรจากพระอรหันต์ ถึงสององค์ ทำให้ส่งผลถึงบิดาทำการค้าขายได้กำไรมากขึ้นและไม่เคยขาดทุน นางจึงได้รู้ว่าตนได้รับพรว่า

ขอให้เจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง จากการค้าขายสินค้าต่างๆสมความปรารถนาเถิด ต่อมาบิดาได้รู้ว่าสุภาวดีเป็นผู้ที่เป็นสิริมงคลที่ได้รับพรนั้น

ทำให้ครอบครัวร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐี มีเงินทองมากมาย หลังจากนั้นบิดาของนาง ก็ได้มีโอกาสฟังธรรมพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมด้วยความศรัทธา

จนเมื่อนางสิ้นชีวิต ชาวบ้านจึงปั้นรูปแม่นางสุภาวดี ไว้บูชา เพื่อที่จะขอให้การค้ารุ่งเรือง โดยความเชื่อนี้มีก็แพร่หลายเข้ามายัง ดินแดนสุวรรณภูมิของพราหมณ์ และยังคงเป็นความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน